Datum stránky: 17.10.2013

Upozornění na změnu živnostenského zákona - úprava prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

 

Dne 17.10.2013 nabývá účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů - mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin:

Stávající koncesovaná živnost s předmětem podnikání: „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)" se rozšiřuje o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Smyslem nové úpravy je získat přehled o prodejcích těchto produktů.

K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, nejsou stanoveny kvalifikační předpoklady (nevyžaduje se prokazování zvláštních podmínek provozování živnosti, ani vyjádření Ministerstva zemědělství, ani se neschvaluje provozovna, na kterou by byl prodej vázán [případnou provozovnu podnikatel pouze oznámí]).

Shora citovaným zákonem č. 309/2013 Sb. byla pro přechod na novou právní úpravu přijata přechodná ustanovení, podle nichž podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě dosavadního oprávnění pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Přijetí této žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.

Ze strany stávajících podnikatelů, kteří jsou ke dni 17.10.2013 oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, se tak vyžaduje pouze podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti shora citovaného zákona č. 309/2013 Sb. (tedy od 17.10.2013 nejpozději do 17.04.2014).

Nová úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům, tedy na:

  • prodejce lihovin v obchodě,
  • podnikatele, kteří v restauračních zařízeních podávají lihoviny,
  • podnikatele (oprávněné kpřepravě osob a zboží), kteří v dopravních prostředcích poskytují pohostinství a přitom podávají lihoviny,
  • výrobci těchto produktů, kteří za účelem jejich prodeje provozují tzv. „podnikovou prodejnu", případně provozovnu umístěnou na adrese odlišné od adresy výrobní provozovny i
  • podnikatele, kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a kteří kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny distribuují, případně prodávají konečným spotřebitelům.

Jednotlivé produkty jsou definovány takto:

  • kvasný líh = etylalkohol (etanol) získaný destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný (§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů),
  • konzumní líh = líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu (§ 16 písm. a) vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů),

ostatní alkoholické nápoje = nápoje obsahující více než 1,2 % objemových a méně než 15 % objemových etanolu, kromě vaječného likéru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího lihoviny, piva, vína a částečně prokvašeného hroznového moštu - burčáku (§ 16 písm. b) této vyhlášky),

ostatními alkoholickými nápoji se sníženým obsahem alkoholu = nápoje obsahující více než 0,5 % objemových etanolu a nejvýše 1,2 % objemových etanolu (§ 16 písm. c) této vyhlášky),

  • lihovina = alkoholický nápoj

a) určený k lidské spotřebě,

b) mající určité organoleptické vlastnosti,

c) o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových,

d) vyrobený

            i) buď přímo

- destilací přírodně zkvašených surovin s přidanými látkami určenými k aromatizaci nebo bez nich, nebo

-    macerací nebo podobným zpracováním částí rostlin v lihu zemědělského původu             nebo v destilátech zemědělského původu nebo v lihovinách ve smyslu tohoto nařízení, nebo

-    přidáním látek určených k aromatizaci, cukrů nebo jiných sladidel uvedených v bodě 3 přílohy I nebo jiných zemědělských výrobků nebo potravin k lihu zemědělského původu nebo k destilátům zemědělského původu nebo k lihovinám ve smyslu tohoto nařízení,

            ii) nebo mísením lihoviny s jednou nebo více níže uvedenými složkami:

-    s jinými lihovinami, nebo

-    s lihem zemědělského původu nebo s destiláty zemědělského původu, nebo

-    s jinými alkoholickými nápoji, nebo

-    s nápoji;

Za lihoviny se však nepovažují nápoje zařazené pod kódy kombinované nomenklatury (KN) 2203, 2204, 2205, 2206 a 2207

(čl. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15.01.2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89).

KN 2203, 2204, 2205, 2206 a 2207 podle aktuálního prováděcího nařízení Komise (EU) č. 927/2012 ze dne 09.10.2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku:

KN 2203: Pivo ze sladu,

KN 2204: Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009 (patří sem šumivé víno a jiné víno; vinný mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu, ostatní a ostatní vinný mošt),

KN 2205: Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek,

KN 2206: Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné víno, hruškové víno, medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté,

KN 2207: Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu.

                      

Ve Vimperku dne 16.10.2013

Mgr. Vladimír Chum  

vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk