Odbor obecní živnostenský úřad MÚ Vimperk

Odbor obecní živnostenský úřad MÚ Vimperk, poloha na mapěSídlo městského úřadu:
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk

Pracoviště odboru:
Nad Stadiónem 199, Vimperk

Vedoucí odboru: Mgr. Vladimír Chum
Telefon:
388 459 055
Mobil:
724 339 383
E-mail:
Vladimir.Chum@mesto.vimperk.cz

Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk je zejména prvoinstanční správní orgán - obecní živnostenský úřad, který vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání, a dále od 01.01.2020 vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku zemědělského podnikání (evidence zemědělských podnikatelů), a to především ve správním obvodu Městského úřadu Vimperk jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností (vymezeném územím obcí: Bohumilice, Borová Lada, Bošice, Buk, Čkyně, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Lčovice, Nicov, Nové Hutě, Stachy, Strážný, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Vacov, Vimperk, Vrbice, Zálezly, Zdíkov, Žárovná). Odbor vedle této zcela převažující činnosti dále plní i další úkoly v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Vimperk.

Odbor není vnitřně členěn na oddělení. Na odboru pracují celkem čtyři zaměstnanci města Vimperk.

Nadřízeným a současně odvolacím správním orgánem odboru je: Odbor krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Úřední hodiny odboru jsou stanoveny takto:

Po:

07:30-11:30

12:30-17:00

St:

07:30-11:30

12:30-17:00

Pá:

07:30-11:30

 

Působnost obecního živnostenského úřadu:

Působnost obecního živnostenského úřadu je stanovena ustanovením § 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a to (ve spojení se zvláštními právními předpisy):

 • obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „živnostenský zákon"), týkající se živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a volné a dále živností koncesovaných – zejména:
  • přijímá ohlášení živností a žádosti o udělení koncese, oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi, vyzývá k odstranění závad podání, rozhoduje o koncesi (o udělení koncese, včetně případného uložení podmínek provozování koncesované živnosti, anebo o zamítnutí žádosti o koncesi), o schválení ustanovení odpovědného zástupce pro živnosti koncesované, rozhoduje o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nebo že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo,
  • provádí zápis údajů a jejich změn do živnostenského rejstříku, případně opravuje zápis údajů v živnostenském rejstříku, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, informuje podnikatele o provedeném zápisu údajů nebo změn údajů do živnostenského rejstříku, přiděluje identifikační číslo osoby (fyzické osobě, které vzniká živnostenské oprávnění a která dosud nemá přiděleno identifikační číslo osoby) a identifikační číslo provozovny (provozovně) poskytnuté správcem základního registru osob, rozhoduje o změně rozhodnutí o udělení koncese,
  • rozhoduje o pozastavení provozování živnosti,
  • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění,
  • provádí živnostenskou kontrolu, při které se sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese, dále kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
  • ukládá podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti,
  • ukládá podnikateli provozujícímu cestovní agenturu nebo cestovní kancelář zákaz protiprávního jednání při provozování těchto živností, které porušuje nebo může porušit společný zájem spotřebitelů, a kterého se dopustil na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor,
  • projednává přestupky podle živnostenského zákona a ukládá správní tresty, zejména pokuty, za tyto přestupky,
  • poskytuje součinnost dalším správním orgánům, soudům a dalším orgánům,
  • informuje specializované dozorové orgány o porušování příslušných zvláštních právních předpisů; 

  plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy, zejména provádí dozorovou činnost, při níž kontroluje dodržování povinností podle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren, ve znění pozdějších předpisů, dále (zejména informačních) povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, dále některých povinností provozovatele cestovní kanceláře nebo cestovní agentury stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie / Evropských společenství v návaznosti na zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a na ustanovení § 59 živnostenského zákona, dále některých povinností (zejména zákazu prodeje některých výrobků a informování o zákazu prodeje) podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, a některých povinností (zejména vydání provozního řádu) podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále projednává přestupky podle těchto zákonů a podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá správní tresty, zejména pokuty, případně ochranná opatření za tyto přestupky, a dále

  jako centrální registrační místo přijímá některá podání, a to:

  • přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění (v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů),
  • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy (§ 10a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
  • oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
  • oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

   k tomu též § 45a živnostenského zákona;

 • obecní živnostenský úřad předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem (§ 45a odst. 6 živnostenského zákona) podání, která obdrží (jako centrální registrační místo) podle předchozích písmen a. až d., příslušným správním orgánům (§ 45a odst. 4 živnostenského zákona), které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů; přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání;
 • obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku, přitom na požádání ze živnostenského rejstříku vydává výpisy, potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není, a sestavy ze živnostenského rejstříku;
 • obecní živnostenský úřad plní funkci jednotného kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů) – tato jednotná kontaktní místa jsou stanovena vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst (jsou jimi zejména obecní živnostenské úřady magistrátů krajských měst);
 • obecní živnostenský úřad plní funkci v systému tzv. Spotřebitelského ombudsmana, který má za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožnit oklamaným a zneužitým spotřebitelům, především seniorům, efektivně, rychle a bezplatně se domoci svých spotřebitelských práv.

Ustanovení § 71 odst. 1 živnostenského zákona stanoví, že podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Odbor dále zajišťuje činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění (dále též jen „zákon o zemědělství“), na úseku podnikání v zemědělství (evidence zemědělského podnikatele). Přitom:

 1. přijímá a posuzuje žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, rozhoduje o zamítnutí žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele,
 2. provádí zápis údajů a jejich změn do evidence zemědělského podnikatele, případně jejich opravu, vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, případně na požádání jejich stejnopis, informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu údajů do evidence zemědělského podnikatele,
 3. přiděluje identifikační číslo osoby (fyzické osobě) poskytnuté správcem základního registru osob,
 4. rozhoduje o vyřazení zemědělského podnikatele z evidence zemědělského podnikatele,
 5. vede údaje o zemědělských podnikatelích v evidenci zemědělského podnikatele, je uživatelem informačního systému evidence zemědělského podnikatele, přitom na vyžádání ve stanovených případech vydává z veřejné části této evidence výpisy, potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není, a z neveřejné části této evidence výpisy; dále:
 6. provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele v rozsahu stanoveném zákonem o zemědělství,
 7. projednává přestupky podle zákona o zemědělství a ukládá správní tresty, zejména pokuty, za tyto přestupky.

Odbor dále vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství (v rozsahu evidence zemědělského podnikatele podle zákona o zemědělství).

Zaměstnanci odboru:

Mgr. Vladimír Chum
vedoucí odboru

 • řídí činnost odboru,
 • provádí registraci živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství zejména právnických osob a zahraničních fyzických osob a veškeré úkony s tím spojené (včetně změn a rušení živnostenských oprávnění a pozastavení provozování živností),
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku a z evidence zemědělského podnikatele na žádost podnikatelů – zejména právnických osob a zahraničních fyzických osob,
 • v potřebných případech řeší přestupky na úseku živnostenského podnikání a podle zákona o zemědělství, popřípadě ukládá za ně správní tresty a ochranná opatření, vybírá pokuty v příkazním řízení, při němž je příkaz vydáván na místě (formou příkazového bloku),
 • v potřebných případech vykonává živnostenskou kontrolu, popřípadě další dozorovou činnost na úseku živnostenského podnikání, a kontrolní činnost podle zákona o zemědělství na úseku evidence zemědělského podnikatele,
 • provádí související správní řízení.

Pavel Micka
zástupce vedoucího odboru

 • vykonává živnostenskou kontrolu a další dozorovou činnost na úseku živnostenského podnikání a kontrolní činnost podle zákona o zemědělství na úseku evidence zemědělského podnikatele,
 • řeší přestupky na úseku živnostenského podnikání a evidence zemědělského podnikatele, ukládá za ně správní tresty a ochranná opatření, vybírá pokuty v příkazním řízení, při němž je příkaz vydáván na místě (formou příkazového bloku),
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku a z evidence zemědělského podnikatele, potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku nebo v evidenci zemědělského podnikatele určitý zápis není, a sestavy ze živnostenského rejstříku,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty týkající se živnostenského podnikání (včetně stížností spotřebitelů v rámci systému tzv. „Spotřebitelského ombudsmana") a podnikání v zemědělství,
 • doplňkově, zejména v souvislosti se zastupováním dalších zaměstnanců odboru, provádí registraci živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství osob a veškeré úkony s tím spojené (včetně změn a rušení živnostenských oprávnění a pozastavení provozování živností),
 • provádí související správní řízení.

Bc. Jana Ludvíková  

referentka odboru

 • provádí registraci živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství fyzických a právnických osob a veškeré úkony s tím spojené (včetně změn a rušení živnostenských oprávnění a pozastavení provozování živností),
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku a z evidence zemědělského podnikatele, potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku nebo v evidenci zemědělského podnikatele určitý zápis není,
 • doplňkově, v potřebných případech, vykonává živnostenskou kontrolu a další dozorovou činnost na úseku živnostenského podnikání a kontrolní činnost podle zákona o zemědělství na úseku evidence zemědělského podnikatele, popřípadě vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty týkající se živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství, popřípadě řeší přestupky na úseku živnostenského podnikání a evidence zemědělského podnikatele, ukládá za ně správní tresty a ochranná opatření, vybírá pokuty v příkazním řízení, při němž je příkaz vydáván na místě (formou příkazového bloku),
 • provádí související správní řízení.

Josef Slanec  

referent odboru

 • provádí registraci živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství fyzických a právnických osob a veškeré úkony s tím spojené (včetně změn a rušení živnostenských oprávnění a pozastavení provozování živností),
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku a z evidence zemědělského podnikatele, potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku nebo v evidenci zemědělského podnikatele určitý zápis není,
 • vykonává živnostenskou kontrolu a další dozorovou činnost na úseku živnostenského podnikání, a kontrolní činnost podle zákona o zemědělství na úseku evidence zemědělského podnikatele,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty týkající se živnostenského podnikání (včetně stížností spotřebitelů v rámci systému tzv. „Spotřebitelského ombudsmana") a podnikání v zemědělství,
 • řeší přestupky na úseku živnostenského podnikání a evidence zemědělského podnikatele, ukládá za ně správní tresty a ochranná opatření, vybírá pokuty v příkazním řízení, při němž je příkaz vydáván na místě (formou příkazového bloku),
 • provádí související správní řízení.

Legislativa (vybrané právní předpisy):

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Smlouva o fungování Evropské unie
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004, o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“)
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.