Jednotná kontaktní místa 

Jednotná kontaktní místa jsou upravena ustanovením § 13 a následujících zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů:

Jednotná kontaktní místa jsou tyto obecní živnostenské úřady (stanovené prováděcím právním předpisem vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst):

 • Magistrát města Brna – obecní živnostenský úřad
 • Městský úřad Černošice – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města České Budějovice – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Hradec Králové – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Jihlavy – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Karlovy Vary – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Liberec – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Olomouce – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Ostravy – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Pardubic – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Plzně – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Ústí nad Labem – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Zlína – obecní živnostenský úřad
 • Úřad městské části Praha 1 – obecní živnostenský úřad
 • Úřad městské části Praha 7 – obecní živnostenský úřad.

Jednotné kontaktní místo poskytuje:

a)   informace nezbytné pro získání oprávnění k poskytování služby, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů,

b)   obecné informace o požadavcích týkajících se získání oprávnění k poskytování služby v jiných členských státech (Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor),

c)    obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby,

d)   obecné informace o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech (Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor),

e)   kontaktní údaje sdružení nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc.

Jednotné kontaktní místo předá žádost o oprávnění k poskytování služby podanou na základě jiného právního předpisu, správnímu orgánu příslušnému rozhodovat o této žádosti.

Jednotné kontaktní místo přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, a to:

a)   přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu (například zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů),

b)   oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy (§ 10a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),

c)    oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),

d)   oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Jednotné kontaktní místo neprodleně předá takové podání, které obdrží, příslušným správním orgánům, přičemž neposuzuje jejich úplnost nebo věcnou správnost.

Pokud je k učinění podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u jednotného kontaktního místa, nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná jednotnému kontaktnímu místu. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho předáním příslušnému správnímu orgánu.

Poskytovatel služby je oprávněn pro předání podání a pro získání informací týkajících se poskytování služeb zvolit kterékoli jednotné kontaktní místo.