Datum stránky: 16.3.2015

Informace o změně živnostenského zákona účinné od 01.01.2015 – úprava živnostenského rejstříku, předkládání dokladů podnikateli a další změny

Dne 01.01.2015 nabyl účinnosti zákon č. 140/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Mezi nejpodstatnější změny patří zejména:

1) Změna údajů zapisovaných do živnostenského rejstříku a související úprava Jednotného registračního formuláře (JRF) ohledně statutárních orgánů právnických osob (§ 45 odst. 3, § 60 odst. 2 živnostenského zákona):

Nově se u právnické osoby zapisují do živnostenského rejstříku i základní identifikační údaje o právnické osobě nebo právnických osobách ve funkci statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu právnické osoby, jakož i údaje o osobě oprávněné zastupovat právnickou osobu v její funkci statutárního orgánu; tyto údaje je ohlašovatel živnosti nebo žadatel o koncesi, který je právnickou osobou, rovněž povinen oznámit živnostenskému úřadu.

Tato změna byla provedena v návaznosti na právní úpravu soukromého práva, podle níž statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem mohou být fyzické osoby i právnické osoby (i zahraniční).

2) Podnikatel již nebude muset opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které byly některému z živnostenských úřadů doloženy dříve (po 01.01.2015) a skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, se nezměnily (§ 46 odst. 6 a 7, § 49 odst. 1 a 2, § 56 odst. 1 a 2, § 60 odst. 1 živnostenského zákona):

Ohlašovatel živnosti nebo žadatel o koncesi nebo podnikatel (dále v tomto bodě jen „podnikatel“) tak nově není povinen při svém ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi nebo oznámení změn a doplnění (dále v tomto bodě jen „podání“) předkládat obecnímu živnostenskému úřadu zákonem stanovené doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, a sice:

 • doklad o bezúhonnosti fyzické osoby (podnikatele nebo odpovědného zástupce), která není občanem České republiky a nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, vydaný  příslušným orgánem jiného státu než České republiky, anebo výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu Evropské unie, jehož je tato fyzická osoba občanem, nebo členského státu posledního pobytu, případně doklad o uznání odborné kvalifikace, prokazuje-li též splnění podmínky bezúhonnosti;
 • doklad prokazující, že u právnické osoby se sídlem na území jiného státu než České republiky není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona, vydaný příslušným orgánem tohoto státu;
 • doklad prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby (podnikatele nebo odpovědného zástupce podnikatele [fyzické nebo právnické osoby]);
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická nebo právnická osoba umístila své sídlo, anebo do nichž umístila na území České republiky organizační složku závodu  zahraniční osoby,

pokud takové doklady:

 • již byly (od 01.01.2015) jím, anebo jiným podnikatelem připojeny k některému z předchozích podání u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (např. pro účely doložení odborné
 • způsobilosti  odpovědného zástupce) a v rámci vyřizování tohoto podání došlo k zápisu takového dokladu do živnostenského rejstříku,
 • takový doklad nepozbyl platnosti a
 • skutečnosti, které doklad osvědčuje, se nezměnily.

Tyto doklady, které podnikatel od 01.01.2015 předloží kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu v listinné podobě, obecní živnostenský úřad převede do digitální podoby vytvořením jejich elektronických kopií, které uloží do živnostenského rejstříku, které pak budou v budoucnu využitelné při dalším podání tohoto, anebo jiného podnikatele.

3) Zneveřejnění některých dosud veřejně přístupných údajů vedených v živnostenském rejstříku (zohlednění požadavků Úřadu na ochranu osobních údajů s cílem zajistit větší ochranu soukromí osob a jejich osobních údajů zapisovaných do živnostenského rejstříku) (§ 60 odst. 2 až 5 živnostenského zákona):

Živnostenský rejstřík je zčásti veřejným seznamem a zčásti neveřejným seznamem. Neveřejná část živnostenského rejstříku je tvořena:

 • údaji, které jsou považovány vždy za neveřejné, a to:
  • údaji o pokutách uložených živnostenskými úřady a o sankčních opatřeních uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut,
  • údaji o rodných číslech fyzických osob zapsaných v živnostenském rejstříku (podnikatelů, členů statutárních orgánů, odpovědných zástupců, vedoucích organizačních složek obchodních závodů zahraničních osob) a
  • nově (u fyzických osob zapsaných v živnostenském rejstříku) údaji o bydlišti (na území České republiky)a (uzahraničních fyzických osob zapsaných v živnostenském rejstříku) o místě pobytu na území České republiky a bydlišti mimo území České republiky;
 • zneveřejněnými údaji, a to:
  • nově i jinak veřejnými údaji po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele (tyto údaje budou opět zveřejněny v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění) a
  • nově i jinak veřejnými údaji osob, kterým živnostenské oprávnění nevznikne v případě nesplnění podmínek provozování živnosti (jako je povinnost doložení povolení k pobytu nebo provedení zápisu do veřejného rejstříku);
 • nově i dokumenty uloženými do živnostenského rejstříku (viz výše).

Dále je nově stanoveno, kterým osobám živnostenský úřad tyto neveřejné údaje poskytuje:

 • údaje, které jsou považovány vždy za neveřejné – pouze podnikateli, kterého se týkají, správnímu orgánu, který tyto údaje bude potřebovat pro výkon své činnosti, a v případech stanovených jinými  právní předpisy;
 • zneveřejněné údaje – pouze osobě, která prokáže právní zájem na jejich získání.

Dokumenty uložené do živnostenského rejstříku se nezveřejňují.

Rovněž jsou stanoveny jednotlivé druhy výpisů a potvrzení, které z živnostenského rejstříku vydává (v listinné nebo elektronické podobě) živnostenský úřad:

 • výpis z živnostenského rejstříku podle § 47 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona – který se vydává pouze podnikateli, kterého se týká,
 • úplný výpis z živnostenského rejstříku obsahující všechny údaje,
 • částečný výpis z živnostenského rejstříku obsahující údaje v požadovaném rozsahu,
 • potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není.

Dále byl nově upřesněn způsob a rozsah poskytování údajů zapsaných v živnostenském rejstříku (§ 60 odst. 6 a § 45a odst. 4 živnostenského zákona):

 • údaje vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku – Ministerstvo průmyslu a obchodu zpřístupňuje v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup  (tj. na oficiálních       internetových  stránkách www.rzp.cz),
 • údaje z veřejné části živnostenského rejstříku v podobě úplného výpisu – vydávají rovněž kontaktní místa veřejné správy (tzv. Czech POINT),
 • údaje z živnostenského rejstříku – jsou poskytovány Ministerstvem průmyslu a obchodu (elektronickou cestou, případně jiným dohodnutým způsobem) orgánům uvedeným v § 48 živnostenského zákona, orgánům podle jiného právního předpisu a dále správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti,
 • údaje, které sdělí podnikatel živnostenskému úřadu v rámci využití služeb Centrálního registračního místa pro jiné správní orgány – (elektronickou cestou, případně jiným dohodnutým způsobem) těmto příslušným správním orgánům.

4) Nové vymezení fyzických a právnických osob, které se považují za občany členského státu Evropské unie, anebo za právnické osoby se sídlem na území členského státu Evropské unie, včetně vymezení okruhu osob, na které se nevztahuje oprávnění dočasně poskytovat služby (§ 70 živnostenského zákona).

Z titulu tohoto postavení pak pro tyto osoby vyplývá zvláštní zvýhodněné zacházení (viz zejména ustanovení § 5 odst. 4, § 6 odst. 3 věta první, § 7 odst. 5, § 21 odst. 1 písm. e), § 24 odst. 2, § 27 odst. 2, § 46 odst. 1 písm. a), c) a e) a odst. 2 písm. c) a odst. 5 a u některých takových osob i § 69a živnostenského zákona [upravující oprávnění dočasně poskytovat službyv rozsahu oprávnění z členského státu původu v souladu s čl. 56 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie]).

5) V příloze č. 5 k živnostenskému zákonu (Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností) byl tentoseznam rozšířen o živnost vázanou s předmětem podnikání: „Oční optika“.

 

Ve Vimperku dne 13.03.2015

 

Mgr. Vladimír Chum  
vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk

Aktuality

30.3.2020

Tisková zpráva – SOS MaS, z.s. – Jak nakupovat na internetu

dnešní době, kdy je řada provozoven obchodů povinně uzavřená, se dostává do popředí internetový prodej. I firmy, které dosud upřednostňovaly prodej v kamenných prodejnách, zprovozňují nové e-shopy, stávající internetoví prodejci, chtějí využít příležitosti a přicházejí s různými, pro spotřebitele zajímavými akcemi. Nabídka na internetu se tak rozšiřuje. Bohužel se na tento způsob prodeje zaměřili nejen poctiví prodejci ...

27.3.2020

Informace o programu „Ošetřovné“ pro OSVČ

Dne 26.03.2020 přijala vláda České republiky usnesení č. 311 týkající se programu Ošetřovné pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) – „Programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ“.

27.3.2020

Opatření na pomoc podnikatelům a živnostníkům

Jaká opatření či programy pro podnikatele a živnostníky jsou připraveny na pomoc v boji s následky pandemie koronaviru? Na co lze podporu využít, koho se týká a za jakých podmínek?

archív

Akce ve Vimperku