Informace o výsledcích kontrol za rok 2015

podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

                                             

Kontrolní orgán: Městský úřad Vimperk, Odbor obecní živnostenský úřad, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk (dále jen „Kontrolní orgán“).

Ve svém správním obvodu v roce 2015 (v souladu s plánem kontrol na rok 2015) Kontrolní orgán podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád):

-     zahájil z moci úřední celkem 67 kontrol (z toho z vlastního podnětu celkem 64 kontrol a na základě podnětů, stížností jiných osob celkem 3 kontroly), přitom v tomto roce ukončil celkem 45 těchto kontrol, dále

-     učinil v souvislosti s kontrolní činností celkem 21 záznamů o úkonech předcházejících kontrole a rovněž

-     dokončoval ještě celkem 15 kontrol, které byly zahájeny (a nedokončeny) v roce 2014.

Předmětem prováděných kontrol bylo zejména:

-     plnění povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese,

-     dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle téhož zákona,

-     dozor nad dodržováním povinností stanovených zvláštními právními předpisy (zejména zákonem č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prováděné kontroly se týkaly celkem 82 kontrolovaných osob (z toho fyzických osob celkem 69 a právnických osob celkem 13).

Při prováděných kontrolách bylo zjištěno celkem u 30 osob celkem 47 případů porušení kontrolovaných povinností, přitom nejčastěji byly porušovány tyto povinnosti podnikatele:

-     oznámit předem živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně (stanovená ustanovením § 17 odst. 3 živnostenského zákona),

-     označit trvale a zvenčí viditelně provozovnu či provozovnu určenou pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům stanovenými údaji (stanovené ustanoveními § 17 odst. 7 nebo 8 živnostenského zákona),

-     oznámit živnostenskému úřadu změny týkajících se údajů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku (stanovená ustanovením § 49 odst. 1 živnostenského zákona),

-     prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo (stanovená ustanovením § 31 odst. 2 živnostenského zákona),

-     prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb (stanovená ustanovením § 31 odst. 3 živnostenského zákona).

Kontrolní orgán za porušení kontrolovaných povinností uložil celkem 30 pokut v celkové výši: 17.300 Kč. Přitom z celkového počtu pokut bylo uloženo v blokovém řízení celkem 30 pokut v celkové výši: 17.300 Kč a ve správním řízení celkem 0 pokut v celkové výši: 0 Kč.

 

Ve Vimperku dne 18.02.2016

 

Mgr. Vladimír Chum     

vedoucí odboru obecní živnostenský úřad