Informace o výsledcích kontrol za rok 2014

podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

                                             

Kontrolní orgán: Městský úřad Vimperk, Odbor obecní živnostenský úřad, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk (dále jen „Kontrolní orgán“).

Kontrolní orgán provedl v roce 2014 v souladu s plánem kontrolní a dozorové činnosti na rok 2014 ve svém správním obvodu celkem 52 kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen „kontrolní řád“), přitom v tomto roce zahájil celkem 69 takových kontrol. Mimo to Kontrolní orgán dokončoval dále ještě celkem 28 kontrol podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní kontrole“).

Kontroly byly zahájeny z moci úřední, a to z vlastního podnětu nebo na základě nařízení provedení kontrol nadřízeným správními orgánem – Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem krajský živnostenský úřad (zahájeno celkem 9 kontrol) nebo podnětů jiných správních orgánů (zahájena celkem 1 kontrola).

Předmětem prováděných kontrol bylo zejména:

  • plnění povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese,
  • dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle téhož zákona,
  • dozor nad dodržováním povinností stanovených zvláštními právními předpisy (zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Provedené kontroly podle kontrolního řádu se týkaly celkem 52 kontrolovaných osob (z toho fyzických osob celkem 51 a právnických osob celkem 1), provedené kontroly podle zákona o státní kontrole celkem 28 kontrolovaných osob (z toho fyzických osob celkem 27 a právnických osob celkem 1).

Při provedených kontrolách podle kontrolního řádu bylo zjištěno celkem 26 případů porušení kontrolovaných povinností, při provedených kontrolách podle zákona o státní kontrole celkem 40 případů porušení kontrolovaných povinností, přitom nejčastěji byly porušovány tyto povinnosti podnikatele:

  • oznámit předem živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně (stanovená ustanovením § 17 odst. 3 živnostenského zákona),
  • označit trvale a zvenčí viditelně provozovnu či provozovnu určenou pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům stanovenými údaji (stanovené ustanoveními § 17 odst. 7 nebo 8 živnostenského zákona),
  • prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb (stanovená ustanovením § 31 odst. 3 živnostenského zákona).

Kontrolní orgán za porušení kontrolovaných povinností uložil celkem 24 pokut v celkové výši: 19.800 Kč (z toho v souvislosti s kontrolami provedenými podle zákona o státní kontrole celkem 10 pokut v celkové výši: 10.000 Kč). Přitom z celkového počtu pokut bylo uloženo v blokovém řízení celkem 24 pokut v celkové výši: 19.800 Kč a ve správním řízení celkem 0 pokut v celkové výši: 0 Kč).

Kontrolní orgán dále v souvislosti s kontrolními zjištěními z provedených kontrol zahájil celkem v 11 případech sankční řízení o zrušení živnostenských oprávnění podnikatelům (z toho v souvislosti s kontrolami provedenými podle zákona o státní kontrole celkem v 10 případech), nejčastěji za porušení povinnosti podnikatele prokázat na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo, liší-li se od jeho bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny (stanovené ustanovením § 31 odst. 2 živnostenského zákona).

 

Ve Vimperku dne 06.03.2015

 

Mgr. Vladimír Chum     
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad