Informace o výsledcích kontrol za rok 2018

podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

                                             

Kontrolní orgán: Městský úřad Vimperk, Odbor obecní živnostenský úřad, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk (dále jen „kontrolní orgán“).

V roce 2018 kontrolní orgán ve svém správním obvodu, v souladu s plánem kontrol na rok 2018, podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů:

 • zahájil z moci úřední celkem 60 kontrol (z toho z vlastního podnětu celkem 45 kontrol a na základě podnětů nebo stížností jiných osob celkem 15 kontrol), z nichž ukončil celkem 30 kontrol,
 • dokončoval ještě celkem 20 kontrol, které byly zahájeny (a nedokončeny) v roce 2016 a 2017,
 • přitom uskutečnil celkem 12 součinnostních kontrolních akcí s dalšími orgány veřejné moci (12 s obvodním oddělením Policie České republiky) a dále
 • učinil v souvislosti s kontrolní činností celkem 5 záznamů o úkonech předcházejících kontrole.
 • Předmětem prováděných kontrol bylo zejména:
 • plnění povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese,
 • dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
 • dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy (zejména zákonem č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prováděné kontroly se týkaly celkem 77 kontrolovaných osob, z toho 71 fyzických osob a 6 právnických osob.
 • Při prováděných kontrolách bylo zjištěno celkem u 13 osob porušení celkem 39 kontrolovaných povinností, přitom nejčastěji byly porušovány tyto povinnosti podnikatele:
 • označit trvale a zvenčí viditelně provozovnu stanovenými údaji (podle § 17 odst. 7 nebo 8 živnostenského zákona),
 • oznámit předem živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně (podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona),
 • prokázat na žádost kontrolního orgánu právní důvod pro užívání provozovny (podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona),
 • oznámit živnostenskému úřadu změny týkajících se údajů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku (podle § 49 odst. 1 živnostenského zákona),
 • prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb (podle § 31 odst. 3 živnostenského zákona),
 • sdělit na žádost kontrolního orgánu, zda živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti (podle § 31 odst. 15 živnostenského zákona).
 • Kontrolní orgán za porušení kontrolovaných povinností uložil celkem 15 pokut v celkové výši: 11.400 Kč a celkem 1 napomenutí; přitom z celkového počtu pokut a napomenutí bylo uloženo:
 • příkazem na místě (příkazovým blokem) celkem 15 pokut v celkové výši: 11.400 Kč a v řízení o přestupku celkem 0 pokut v celkové výši: 0 Kč a
 • příkazem na místě celkem 1 napomenutí.

Ve Vimperku dne 14.02.2019


Mgr. Vladimír Chum

vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Aktuality

18.9.2019

Tisková zpráva – SOS MaS, z.s. radí – Na co si dát pozor, pokud chcete úvěr předčasně splatit!

Také jste si už někdy půjčili od banky nebo nebankovní společnosti peníze nebo jste si koupili nějakou věc na splátky? A víte, že podle zákona je spotřebitel oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru?

archív

Akce ve Vimperku