Datum stránky: 23.2.2018

Informace o výsledcích kontrol za rok 2017

podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

                                             

Kontrolní orgán: Městský úřad Vimperk, Odbor obecní živnostenský úřad, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk (dále jen „Kontrolní orgán“).

V roce 2017 Kontrolní orgán ve svém správním obvodu, v souladu s plánem kontrol na rok 2017, podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů:

 • zahájil z moci úřední celkem 62 kontrol (z toho z vlastního podnětu celkem 42 kontrol a na základě podnětů nebo stížností jiných osob celkem 20 kontrol), z nichž ukončil celkem 39 kontrol,

 • dokončoval ještě celkem 24 kontrol, které byly zahájeny (a nedokončeny) v roce 2015 a 2016,

 • přitom uskutečnil celkem 9 součinnostních kontrolních akcí s dalšími orgány veřejné moci (1  s inspektorátem České obchodní inspekce, 1 s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva a 7 s obvodním oddělením Policie České republiky) a dále

 • učinil v souvislosti s kontrolní činností celkem 4 záznamy o úkonech předcházejících kontrole.

Předmětem prováděných kontrol bylo zejména:

 • plnění povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese,

 • dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle téhož zákona,

 • dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy (zejména zákonem č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prováděné kontroly se týkaly celkem 80 kontrolovaných osob, z toho 77 fyzických osob a 3 právnických osob.

Při prováděných kontrolách bylo zjištěno celkem u 41 osob porušení celkem 153 kontrolovaných povinností, přitom nejčastěji byly porušovány tyto povinnosti podnikatele:

 • označit trvale a zvenčí viditelně provozovnu stanovenými údaji (podle § 17 odst. 7 nebo 8 živnostenského zákona),

 • oznámit předem živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně (podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona),

 • prokázat na žádost kontrolního orgánu právní důvod pro užívání provozovny (podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona),

 • oznámit živnostenskému úřadu změny týkajících se údajů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku (podle § 49 odst. 1 živnostenského zákona),

 • prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb (podle § 31 odst. 3 živnostenského zákona),

 • sdělit na žádost kontrolního orgánu, zda živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti (podle § 31 odst. 15 živnostenského zákona),

 • oznámit předem písemně živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno (podle § 31 odst. 12 živnostenského zákona).

Kontrolní orgán za porušení kontrolovaných povinností uložil celkem 46 pokut v celkové výši: 48.600,00 Kč a celkem 1 napomenutí, dále uložil za porušení jiné povinnosti stanovené nařízením města Vimperk celkem 1 pokutu v celkové výši 1.000,00 Kč; přitom z celkového počtu pokut a napomenutí bylo uloženo:

 • v blokovém řízení nebo příkazem na místě (příkazovým blokem) celkem 44 pokut v celkové výši: 38.600,00 Kč a ve správním řízení celkem 3 pokuty v celkové výši: 11.000,00 Kč a

 • příkazem na místě celkem 1 napomenutí.


Ve Vimperku dne 21.02.2018


Mgr. Vladimír Chum

vedoucí odboru obecní živnostenský úřad